Shìshījì 6:21

21 Yēhéhuá de shǐzhĕ shēn chū shǒu neì de zhàng , zhàng tóu ái le ròu hé wú jiào bǐng , jiù yǒu huǒ cóng pánshí zhōng chūlai , shāo jǐn le ròu hé wú jiào bǐng . Yēhéhuá de shǐzhĕ yĕ jiù bú jiàn le .