12 Nǐmen yīqiè guō lù de rén nǎ , zhè shì nǐmen bù jiè yì ma . nǐmen yào guānkàn , yǒu xiàng zhè líndào wǒde tòngkǔ méiyǒu jiù shì Yēhéhuá zaì tā fā liè nù de rìzi shǐ wǒ suǒ shòu de kǔ .