15 Wǒde bǎixìng jìng wàngjì wǒ , xiàng jiǎ shén shāoxiāng , shǐ tāmen zaì suǒ xíng de lù shang , zaì gǔ dào shang bàn diē , shǐ tāmen xíng méiyǒu xiū zhú de xié lù ,