10 Yēhéhuá shuō , wǒ xiàng zhè chéng biàn liǎn , jiàng huò bú jiàng fú . zhè chéng Bìjiāo zaì Bābǐlún wáng de shǒu zhōng , tā bì yòng huǒ fùnshāo .