28 Gē ní yǎ zhè rén shì beì qīng kàn , pò huaì de qìmǐn ma . shì wú rén xǐaì de qìmǐn ma . tā hé tāde hòuyì wèihé beì gǎn dào bú rènshi zhī dì ne .