14 Wǒ zaì Yēlùsǎlĕng de xiānzhī zhōng céng jiàn kĕ zēngwù de shì . tāmen xíng jiānyín , zuò shì xūwàng , yòu jiāngù è rén de shǒu , shènzhì wú rén huí tóu líkāi tāde è . tāmen zaì wǒ miànqián dōu xiàng Suǒduōmǎ . Yēlùsǎlĕng de jūmín dōu xiàng Gémólā .