16 Wàn jūn zhī Yēhéhuá rúcǐ shuō , zhèxie xiānzhī xiàng nǐmen shuō yùyán , nǐmen búyào tīng tāmende huà . tāmen yǐ xū kōng jiàoxun nǐmen , suǒ shuō de yìxiàng shì chūyú zìjǐ de xīn , bú shì chūyú Yēhéhuá de kǒu .