38 Tā lí le yǐn mì chù xiàng shīzi yíyàng , tāmende dì , yīn dāo jiàn xiōngmĕng de qīyē , yòu yīn tā mĕng liè de nùqì dōu chéngwéi kĕ jīnghaì de .