11 Hā ná ní yē yòu dāng zhe zhòng mín shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , èr nián zhī neì wǒ bì zhàoyàng cóng liè guó rén de jǐngxiàng shang zhé duàn Bābǐlún wáng ní bù Jiǎní sā de è . yúshì xiānzhī Yēlìmǐ jiù zǒu le .