8 Bēi dào de Yǐsèliè xíng yín , wǒ wèi zhè yuángù gĕi tā xiū shū xiū tā . wǒ kànjian tā jiān zhà de meìmei Yóudà , hái bù jùpà , yĕ qù xíng yín .