5 Yǐsèliè hé Yóudà suīrán jìng neì chōngmǎn wéibeì Yǐsèliè shèng zhĕ de zuì , què méiyǒu beì tāde shén wàn jūn zhī Yēhéhuá diūqì .