10 Xiànzaì wǒ kĕyǐ xiàng shuí shuōhuà zuò jiànzhèng , shǐ tāmen tīng ne . tāmende ĕrduo wèi shòu gēlǐ , bùnéng tīngjian . kàn nǎ , Yēhéhuá de huà tāmen yǐwéi xiūrǔ , bú yǐwéi xǐyuè .