11 Yēhéhuá Yǐsèliè de shèng zhĕ , jiù shì zào jiù Yǐsèliè de , rúcǐ shuō , jiānglái de shì nǐmen kĕyǐ wèn wǒ . zhìyú wǒde zhòng zǐ , bìng wǒ shǒu de gōngzuò , nǐmen kĕyǐ qiú wǒ méngdéng . ( qiú wǒ méngdéng yuánwén zuò fēnfu wǒ )