18 Suī yǒu zhè sān rén zaì qízhōng , zhǔ Yēhéhuá shuō , wǒ zhǐ zhe wǒde yǒngshēng qǐshì , tāmen lián ér daì nǚ dōu bùnéng déjiù , zhǐ néng zìjǐ déjiù .