7 Yīnwei Yǐsèliè jiā de rén , huò zaì Yǐsèliè zhōng jìjū de waìrén , fán yǔ wǒ géjué , jiāng tāde jiǎ shén jiē dào xīnli , bǎ xiàn yú zuì de bàn jiǎo shí fàng zaì miànqián , yòu jiù le xiānzhī lái yào wèi zìjǐ de shì qiú wèn wǒde , wǒ Yēhéhuá bì qīnzì huídá tā .