8 Wǒ bì xiàng nà rén biàn liǎn , shǐ tā zuò le jǐngjiè , xiào tán , líng rén jīnghaì , bìngqiĕ wǒ yào jiāng tā cóng wǒ mín zhōng jiǎnchú . nǐmen jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .