3 Shuō zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , yǒu yī dà yīng , chìbǎng dà , líng maó zhǎng , yǔ maó fēngmǎn , cǎi shǎi jū beì , lái dào Lìbānèn , jiāng xiāngbó shù shāo níng qù ,