9 Nǐ yào shuō , zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , zhè pútàoshù qǐnéng fā wàng ne . yīng qǐbù bá chū tā de gēn lái , shān chú tā de guǒzi , shǐ tā kū gān , shǐ tā fā de nèn yè dōu kū gān le ma . yĕ búyòng dàlì hé duō mín , jiù bá chū tā de gēn lái .