4 Wǒ yǎn bì bù gù xī nǐ , yĕ bùkĕ lián nǐ , què yào àn nǐ suǒ xíng de bàoyìng nǐ , zhào nǐ zhōngjiān kĕ zēng de shì xíngfá nǐ . nǐ jiù zhīdào wǒ shì Yēhéhuá .