8 Hǎmàn duì Yàhǎsuílǔ wáng shuō , yǒu yī zhǒng mín , sǎn jū zaì wáng guó gè shĕng de mín zhōng , tāmende lǜ lì yǔ wàn mín de lǜ lì bù tóng , yĕ bù shǒu wáng de lǜ lì , suǒyǐ róng liú tāmen yǔ wáng wúyì .