22 Yǐ zhè yuè de liǎng rì wèi Yóudà rén tuōlí chóudí dé píngān , zhuǎn yōu wèi xǐ , zhuǎn bēi wèi lè de jí rì . zaì zhè liǎng rì shè yán huānlè , bǐcǐ kuìsòng lǐwù , zhōujì qióngrén .