24 Shì yīn Yóudà rén de chóudí , Yàjiǎ zú Hāmǐdàtāde érzi Hāmàn , shè móu shāhaì Yóudà rén , chè pǔ ĕr , shì chèqiā , wéi yào shā jǐn mièjué tāmen .