Yuēhànfúyīn 1:9

9 Nà guāng shì zhēn guāng , zhàoliàng yīqiè shēng zaì shìshang de rén.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice