YuēShūyàjì 10:13

13 Yúshì rìtou tíng liú , yuèliang zhǐ zhù , zhí dĕng guó mín xiàng dírén bàochóu . zhè shì qǐbù shì xiĕ zaì yǎ shā Ěr shū shàng ma . rìtou zaì tiān dāngzhōng tíng zhù , bú jísù xià luò , yuē yǒu yī rì zhī jiǔ .