3 Yǔ Yuēdànhé dōngbiān de Yàlābā , zhídào Jīníliè hǎi , yòu dào Yàlābā de hǎi , jiù shì Yánhǎi , tōng Bóyēxī mò de lù , yǐjí nánfāng , zhídào Písījiā de shān gēn .