YuēShūyàjì 20:7

7 Yúshì , Yǐsèliè rén zaì Náfútālì shān dì fēn déng Jiālìlì de Jīdīsī . zaì Yǐfǎlián shān dì fēn déng Shìjiàn . zaì Yóudà shān dì fēn déng Jīlièyàbā ( Jīlièyàbā jiù shì Xībǎilún ) .