YuēShūyàjì 20:8

8 Yòu zaì Yuēdànhé waì Yēlìgē dōng , cóng Liúbiàn zhīpaì zhōng , zaì kuàngyĕ de píngyuán , shèlì bǐ xī . cóng Jiādé zhīpaì zhōng shèlì Jīliè de là mò . cóng Mǎnáxī zhīpaì zhōng shèlì Bāshān de gē lán .