20 Cóng qián Xièlā de céng sūn Yàgān qǐbù shì zaì nà dāng miè de wù shàng fàn le zuì , jiù yǒu fèn nù líndào Yǐsèliè quánhuì zhòng ma . nà rén zaì suǒ fàn de zuì zhōng bù dú yī rén sǐwáng .