YuēShūyàjì 23:3

3 Yēhéhuá nǐmen de shén yīn nǐmen de yuángù xiàng nàxiē guó suǒ xíng de yīqiè shì , nǐmen qīnyǎn kànjian le , yīn nà wèi nǐmen zhēng zhàn de shì Yēhéhuá nǐmen de shén .