YuēShūyàjì 3:3

3 Fēnfu bǎixìng shuō , nǐmen kànjian Yēhéhuá nǐmen shén de yuē jǔ , yòu jiàn jìsī Lìwèi rén tái zhe , jiù yào líkāi suǒ zhù de dìfang , gēn zhe yuē jǔ qù .