YuēShūyàjì 4:6

6 Zhèxie shítou zaì nǐmen zhōngjiān kĕyǐ zuòwéi zhèngjù . rìhòu , nǐmen de zǐsūn wèn nǐmen shuō , zhèxie shítou shì shénme yìsi .