7 Nǐmen jiù duì tāmen shuō , zhè shì yīnwei Yuēdànhé de shuǐ zaì Yēhéhuá de yuē jǔ qián duàn jué . yuē jǔ guō Yuēdànhé de shíhou , Yuēdànhé de shuǐ jiù duàn jué le . zhèxie shítou yào zuò Yǐsèliè rén yǒngyuǎn de jìniàn .