YuēShūyàjì 5:9

9 Yēhéhuá duì Yuēshūyà shuō , wǒ jīnrì jiāng Āijí de xiūrǔ cóng nǐmen shēnshang gún qù le . yīncǐ , nà dìfang míng jiào Jíjiǎ ( Jíjiǎ jiù shì gún de yìsi ) , zhídào jīnrì .