YuēShūyàjì 6:22

22 Yuēshūyà fēnfu kuītàn dì de liǎng gèrén shuō , nǐmen jìn nà jìnǚ de jia , zhào zhe nǐmen xiàng tā suǒ qǐ de shì , jiāng nà nǚrén hé tā suǒyǒude dōu cóng nàli daì chūlai .