1 Yǐsèliè rén zaì dàng miè de wù shàng fàn le zuì . yīnwei Yóudà zhīpaì zhōng , Xièlā de céng sūn , Sǎdǐ de sūnzi , Jiāmǐ de érzi Yàgān qǔ le dàng miè de wù . Yēhéhuá de nùqì jiù xiàng Yǐsèliè rén fà zuò .