YuēShūyàjì 9:13

13 Zhè pí jiǔ daì , wǒmen shèng jiǔ de shíhou háishì xīn de . kàn nǎ , xiànzaì yǐjing pòliè . wǒmen zhè yīfu hé xié , yīnwei dàolù shén yuǎn , yĕ dōu chuān jiù le .