YuēShūyàjì 9:12

12 Wǒmen chūlai yào wàng nǐmen zhèlǐ lái de rìzi , cóng jia lǐ daì chūlai de zhè bǐng háishì rè de . kàn nǎ , xiànzaì dōu gàn le , zhǎng le méi le .