YuēShūyàjì 9:11

11 Wǒmen de zhǎnglǎo hé wǒmen nà dì de yīqiè jūmín duì wǒmen shuō , nǐmen shǒu lǐ yào daì zhe lù shàng yòng de shíwù qù yíngjiē Yǐsèliè rén , duì tāmen shuō , wǒmen shì nǐmen de púrén . xiànzaì qiú nǐmen yǔ wǒmen lì yuē .