YuēShūyàjì 9:10

10 Bìng tā xiàng Yuēdànhé dōng de liǎng gè yà Mólì wáng , jiù shì Xīshíbĕn wáng Xīhóng hé zaì Yàsītālù de Bāshān wáng È yīqiè suǒ xíng de shì .