20 As a dream, when one awaketh, wilt thou, Lord, on arising despise their image.