John 14

1 Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία · πιστεύετε εἰς τὸν θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε.
2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν · εἰ δὲ μή, εἶπον ἂν ὑμῖν ὅτι πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν ·
3 καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε.
4 καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν.
5 λέγει αὐτῷ Θωμᾶς · Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις · πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι ⸃;
6 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς · Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή · οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.
7 εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε ⸃· ἀπ’ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν καὶ ἑωράκατε αὐτόν.
8 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος · Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν.
9 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς · Τοσούτῳ χρόνῳ ⸃ μεθ’ ὑμῶν εἰμι καὶ οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακεν τὸν πατέρα · πῶς σὺ λέγεις · Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;
10 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ.
11 πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί · εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετε.
12 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ μείζονα τούτων ποιήσει, ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι ·
13 καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ ·
14 ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω.
15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε ·
16 κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα ᾖ μεθ’ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα,
17 τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει · ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ’ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.
18 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς.
19 ἔτι μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ καὶ ὑμεῖς ζήσετε.
20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς ⸃ ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν ὑμῖν.
21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με · ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν.
22 λέγει αὐτῷ Ἰούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης · Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ;
23 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ · Ἐάν τις ἀγαπᾷ με τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιησόμεθα.
24 ὁ μὴ ἀγαπῶν με τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ · καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε οὐκ ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός.
25 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ’ ὑμῖν μένων ·
26 ὁ δὲ παράκλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν.
27 εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν · οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.
28 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν · Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἄν, ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα, ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν.
29 καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε.
30 οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ’ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων · καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν,
31 ἀλλ’ ἵνα γνῷ ὁ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατο μοι ὁ πατὴρ οὕτως ποιῶ. Ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν.

Images for John 14

John 14 Commentary

Chapter 14

Christ comforts his disciples. (1-11) He further comforts his disciples. (12-17) He still further comforts his disciples. (18-31)

Verses 1-11 Here are three words, upon any of which stress may be laid. Upon the word troubled. Be not cast down and disquieted. The word heart. Let your heart be kept with full trust in God. The word your. However others are overwhelmed with the sorrows of this present time, be not you so. Christ's disciples, more than others, should keep their minds quiet, when everything else is unquiet. Here is the remedy against this trouble of mind, "Believe." By believing in Christ as the Mediator between God and man, we gain comfort. The happiness of heaven is spoken of as in a father's house. There are many mansions, for there are many sons to be brought to glory. Mansions are lasting dwellings. Christ will be the Finisher of that of which he is the Author or Beginner; if he have prepared the place for us, he will prepare us for it. Christ is the sinner's Way to the Father and to heaven, in his person as God manifest in the flesh, in his atoning sacrifice, and as our Advocate. He is the Truth, as fulfilling all the prophecies of a Saviour; believing which, sinners come by him the Way. He is the Life, by whose life-giving Spirit the dead in sin are quickened. Nor can any man draw nigh God as a Father, who is not quickened by Him as the Life, and taught by Him as the Truth, to come by Him as the Way. By Christ, as the Way, our prayers go to God, and his blessings come to us; this is the Way that leads to rest, the good old Way. He is the Resurrection and the Life. All that saw Christ by faith, saw the Father in Him. In the light of Christ's doctrine, they saw God as the Father of lights; and in Christ's miracles, they saw God as the God of power. The holiness of God shone in the spotless purity of Christ's life. We are to believe the revelation of God to man in Christ; for the works of the Redeemer show forth his own glory, and God in him.

Verses 12-17 Whatever we ask in Christ's name, that shall be for our good, and suitable to our state, he shall give it to us. To ask in Christ's name, is to plead his merit and intercession, and to depend upon that plea. The gift of the Spirit is a fruit of Christ's mediation, bought by his merit, and received by his intercession. The word used here, signifies an advocate, counsellor, monitor, and comforter. He would abide with the disciples to the end of time; his gifts and graces would encourage their hearts. The expressions used here and elsewhere, plainly denote a person, and the office itself includes all the Divine perfections. The gift of the Holy Ghost is bestowed upon the disciples of Christ, and not on the world. This is the favour God bears to his chosen. As the source of holiness and happiness, the Holy Spirit will abide with every believer for ever.

Verses 18-24 Christ promises that he would continue his care of his disciples. I will not leave you orphans, or fatherless, for though I leave you, yet I leave you this comfort, I will come to you. I will come speedily to you at my resurrection. I will come daily to you in my Spirit; in the tokens of his love, and visits of his grace. I will come certainly at the end of time. Those only that see Christ with an eye of faith, shall see him for ever: the world sees him no more till his second coming; but his disciples have communion with him in his absence. These mysteries will be fully known in heaven. It is a further act of grace, that they should know it, and have the comfort of it. Having Christ's commands, we must keep them. And having them in our heads, we must keep them in our hearts and lives. The surest evidence of our love to Christ is, obedience to the laws of Christ. There are spiritual tokens of Christ and his love given to all believers. Where sincere love to Christ is in the heart, there will be obedience. Love will be a commanding, constraining principle; and where love is, duty follows from a principle of gratitude. God will not only love obedient believers, but he will take pleasure in loving them, will rest in love to them. He will be with them as his home. These privileges are confined to those whose faith worketh by love, and whose love to Jesus leads them to keep his commandments. Such are partakers of the Holy Spirit's new-creating grace.

Verses 25-27 Would we know these things for our good, we must pray for, and depend on the teaching of the Holy Ghost; thus the words of Jesus will be brought to our remembrance, and many difficulties be cleared up which are not plain to others. To all the saints, the Spirit of grace is given to be a remembrancer, and to him, by faith and prayer, we should commit the keeping of what we hear and know. Peace is put for all good, and Christ has left us all that is really and truly good, all the promised good; peace of mind from our justification before God. This Christ calls his peace, for he is himself our Peace. The peace of God widely differs from that of Pharisees or hypocrites, as is shown by its humbling and holy effects.

Verses 28-31 Christ raises the expectations of his disciples to something beyond what they thought was their greatest happiness. His time was now short, he therefore spake largely to them. When we come to be sick, and to die, we may not be capable of talking much to those about us; such good counsel as we have to give, let us give while in health. Observe the prospect Christ had of an approaching conflict, not only with men, but with the powers of darkness. Satan has something in us to perplex us with, for we have all sinned; but when he would disturb Christ, he found nothing sinful to help him. The best evidence of our love to the Father is, our doing as he has commanded us. Let us rejoice in the Saviour's victories over Satan the prince of this world. Let us copy the example of his love and obedience.

John 14 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.