John 15

1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν ·
2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα ⸃ φέρῃ.
3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν ·
4 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.
5 ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
6 ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται.
7 ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν ·
8 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί.
9 καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα, μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.
10 ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου ⸃ τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.
11 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.
12 Αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ·
13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.
14 ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.
15 οὐκέτι λέγω ὑμᾶς ⸃ δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος · ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.
16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν.
17 ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.
19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει · ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.
20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν · Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ · εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν · εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.
21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς ⸃ διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με.
22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν · νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.
23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.
24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν · νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου.
25 ἀλλ’ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ⸃ ὅτι Ἐμίσησάν με δωρεάν.
26 Ὅταν ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ ·
27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε.

Images for John 15

John 15 Commentary

Chapter 15

Christ the true Vine. (1-8) His love to his disciples. (9-17) foretold. (18-25) The Comforter promised. (26,27)

Verses 1-8 Jesus Christ is the Vine, the true Vine. The union of the human and Divine natures, and the fulness of the Spirit that is in him, resemble the root of the vine made fruitful by the moisture from a rich soil. Believers are branches of this Vine. The root is unseen, and our life is hid with Christ; the root bears the tree, diffuses sap to it, and in Christ are all supports and supplies. The branches of the vine are many, yet, meeting in the root, are all but one vine; thus all true Christians, though in place and opinion distant from each other, meet in Christ. Believers, like the branches of the vine, are weak, and unable to stand but as they are borne up. The Father is the Husbandman. Never was any husbandman so wise, so watchful, about his vineyard, as God is about his church, which therefore must prosper. We must be fruitful. From a vine we look for grapes, and from a Christian we look for a Christian temper, disposition, and life. We must honour God, and do good; this is bearing fruit. The unfruitful are taken away. And even fruitful branches need pruning; for the best have notions, passions, and humours, that require to be taken away, which Christ has promised to forward the sanctification of believers, they will be thankful, for them. The word of Christ is spoken to all believers; and there is a cleansing virtue in that word, as it works grace, and works out corruption. And the more fruit we bring forth, the more we abound in what is good, the more our Lord is glorified. In order to fruitfulness, we must abide in Christ, must have union with him by faith. It is the great concern of all Christ's disciples, constantly to keep up dependence upon Christ, and communion with him. True Christians find by experience, that any interruption in the exercise of their faith, causes holy affections to decline, their corruptions to revive, and their comforts to droop. Those who abide not in Christ, though they may flourish for awhile in outward profession, yet come to nothing. The fire is the fittest place for withered branches; they are good for nothing else. Let us seek to live more simply on the fulness of Christ, and to grow more fruitful in every good word and work, so may our joy in Him and in his salvation be full.

Verses 9-17 Those whom God loves as a Father, may despise the hatred of all the world. As the Father loved Christ, who was most worthy, so he loved his disciples, who were unworthy. All that love the Saviour should continue in their love to him, and take all occasions to show it. The joy of the hypocrite is but for a moment, but the joy of those who abide in Christ's love is a continual feast. They are to show their love to him by keeping his commandments. If the same power that first shed abroad the love of Christ's in our hearts, did not keep us in that love, we should not long abide in it. Christ's love to us should direct us to love each other. He speaks as about to give many things in charge, yet names this only; it includes many duties.

Verses 18-25 How little do many persons think, that in opposing the doctrine of Christ as our Prophet, Priest, and King, they prove themselves ignorant of the one living and true God, whom they profess to worship! The name into which Christ's disciples were baptized, is that which they will live and die by. It is a comfort to the greatest sufferers, if they suffer for Christ's name's sake. The world's ignorance is the true cause of its hatred to the disciples of Jesus. The clearer and fuller the discoveries of the grace and truth of Christ, the greater is our sin if we do not love him and believe in him.

26,27. The blessed Spirit will maintain the cause of Christ in the world, notwithstanding the opposition it meets with. Believers taught and encouraged by his influences, would bear testimony to Christ and his salvation.

John 15 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.