John 13

1 Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.
2 καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου,
3 εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει,
4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν ·
5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος.
6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει αὐτῷ · Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας;
7 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ · Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.
8 λέγει αὐτῷ Πέτρος · Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας ⸃ εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ ⸃· Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ’ ἐμοῦ.
9 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος · Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν.
10 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς · Ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν ⸃ εἰ μὴ ⸃ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ’ ἔστιν καθαρὸς ὅλος · καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ’ οὐχὶ πάντες.
11 ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν · διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.
12 Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν, πάλιν εἶπεν αὐτοῖς · Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;
13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ διδάσκαλος καὶ Ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ.
14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας ·
15 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε.
16 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.
17 εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά.
18 οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω · ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην · ἀλλ’ ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ · Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ’ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.
19 ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ⸃ ὅτι ἐγώ εἰμι.
20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με.
21 Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν · Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.
22 ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.
23 ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ·
24 νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη ⸃ περὶ οὗ λέγει.
25 ἀναπεσὼν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ · Κύριε, τίς ἐστιν;
26 ἀποκρίνεται ὁ Ἰησοῦς · Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ ⸃· βάψας οὖν ⸃ τὸ ψωμίον δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου.
27 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς · Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον.
28 τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ ·
29 τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς · Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.
30 λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς. ἦν δὲ νύξ.
31 Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς · Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ ·
32 εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ,⸃ καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὑτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν.
33 τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ’ ὑμῶν εἰμι · ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ⸃ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι.
34 ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.
35 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις.
36 Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος · Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς · Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον.
37 λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος · Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω.
38 ἀποκρίνεται Ἰησοῦς · Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς.

Images for John 13

John 13 Commentary

Chapter 13

Christ washes the disciples' feet. (1-17) The treachery of Judas foretold. (18-30) Christ commands the disciples to love one another. (31-38)

Verses 1-17 Our Lord Jesus has a people in the world that are his own; he has purchased them, and paid dear for them, and he has set them apart for himself; they devote themselves to him as a peculiar people. Those whom Christ loves, he loves to the end. Nothing can separate a true believer from the love of Christ. We know not when our hour will come, therefore what we have to do in constant preparation for it, ought never to be undone. What way of access the devil has to men's hearts we cannot tell. But some sins are so exceedingly sinful, and there is so little temptation to them from the world and the flesh, that it is plain they are directly from Satan. Jesus washed his disciples' feet, that he might teach us to think nothing below us, wherein we may promote God's glory, and the good of our brethren. We must address ourselves to duty, and must lay aside every thing that would hinder us in what we have to do. Christ washed his disciples' feet, that he might signify to them the value of spiritual washing, and the cleansing of the soul from the pollutions of sin. Our Lord Jesus does many things of which even his own disciples do not for the present know the meaning, but they shall know afterward. We see in the end what was the kindness from events which seemed most cross. And it is not humility, but unbelief, to put away the offers of the gospel, as if too rich to be made to us, or too good news to be true. All those, and those only, who are spiritually washed by Christ, have a part in Christ. All whom Christ owns and saves, he justifies and sanctifies. Peter more than submits; he begs to be washed by Christ. How earnest he is for the purifying grace of the Lord Jesus, and the full effect of it, even upon his hands and head! Those who truly desire to be sanctified, desire to be sanctified throughout, to have the whole man, with all its parts and powers, made pure. The true believer is thus washed when he receives Christ for his salvation. See then what ought to be the daily care of those who through grace are in a justified state, and that is, to wash their feet; to cleanse themselves from daily guilt, and to watch against everything defiling. This should make us the more cautious. From yesterday's pardon, we should be strengthened against this day's temptation. And when hypocrites are discovered, it should be no surprise or cause of stumbling to us. Observe the lesson Christ here taught. Duties are mutual; we must both accept help from our brethren, and afford help to our brethren. When we see our Master serving, we cannot but see how ill it becomes us to domineer. And the same love which led Christ to ransom and reconcile his disciples when enemies, still influences him.

Verses 18-30 Our Lord had often spoken of his own sufferings and death, without such trouble of spirit as he now discovered when he spake of Judas. The sins of Christians are the grief of Christ. We are not to confine our attention to Judas. The prophecy of his treachery may apply to all who partake of God's mercies, and meet them with ingratitude. See the infidel, who only looks at the Scriptures with a desire to do away their authority and destroy their influence; the hypocrite, who professes to believe the Scriptures, but will not govern himself by them; and the apostate, who turns aside from Christ for a thing of naught. Thus mankind, supported by God's providence, after eating bread with Him, lift up the heel against Him! Judas went out as one weary of Jesus and his apostles. Those whose deeds are evil, love darkness rather than light.

Verses 31-35 Christ had been glorified in many miracles he wrought, yet he speaks of his being glorified now in his sufferings, as if that were more than all his other glories in his humbled state. Satisfaction was thereby made for the wrong done to God by the sin of man. We cannot now follow our Lord to his heavenly happiness, but if we truly believe in him, we shall follow him hereafter; meanwhile we must wait his time, and do his work. Before Christ left the disciples, he would give them a new commandment. They were to love each other for Christ's sake, and according to his example, seeking what might benefit others, and promoting the cause of the gospel, as one body, animated by one soul. But this commandment still appears new to many professors. Men in general notice any of Christ's words rather than these. By this it appears, that if the followers of Christ do not show love one to another, they give cause to suspect their sincerity.

Verses 36-38 What Christ had said concerning brotherly love, Peter overlooked, but spoke of that about which Christ kept them ignorant. It is common to be more eager to know about secret things, which belong to God only, than about things revealed, which belong to us and our children; to be more desirous to have our curiosity gratified, than our consciences directed; to know what is done in heaven, than what we may do to get thither. How soon discourse as to what is plain and edifying is dropped, while a doubtful dispute runs on into endless strife of words! We are apt to take it amiss to be told we cannot do this and the other, whereas, without Christ we can do nothing. Christ knows us better than we know ourselves, and has many ways of discovering those to themselves, whom he loves, and he will hide pride from them. May we endeavour to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, to love one another with a pure heart fervently, and to walk humbly with our God.

John 13 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.