Mark 1

1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ χριστοῦ.
2 Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ ⸃· Ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ·
3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ · Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ,
4 ἐγένετο Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ⸃ ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ⸃ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
6 καὶ ἦν ⸃ ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἔσθων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
7 καὶ ἐκήρυσσεν λέγων · Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ ·
8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου.
10 καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν ·
11 καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν · Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.
12 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.
13 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας ⸃ πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
14 Καὶ μετὰ ⸃ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ
15 καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ · μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
16 Καὶ παράγων ⸃ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς ·
17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
18 καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.
19 καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα,
20 καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.
21 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ. καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν ἐδίδασκεν εἰς τὴν συναγωγήν.
22 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.
23 καὶ εὐθὺς ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν
24 λέγων · Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
25 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων · Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.
26 καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
27 καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς ⸃ λέγοντας · Τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινή ⸃· κατ’ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ.
28 καὶ ἐξῆλθεν ⸃ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
29 Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον ⸃ εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
30 ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς.
31 καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός · καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
32 Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους ·
33 καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη ⸃ πρὸς τὴν θύραν.
34 καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.
35 Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον κἀκεῖ προσηύχετο.
36 καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ,
37 καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ ⸃ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε.
38 καὶ λέγει αὐτοῖς · Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω, εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον.
39 καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς ⸃ αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.
40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι.
41 καὶ ὀργισθεὶς ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο ⸃ καὶ λέγει αὐτῷ · Θέλω, καθαρίσθητι ·
42 καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.
43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν αὐτόν,
44 καὶ λέγει αὐτῷ · Ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν Μωϋσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
45 ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω ἐπ’ ἐρήμοις τόποις ἦν · καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν.

Images for Mark 1

Mark 1 Commentary

Chapter 1

Mark was a sister's son to Barnabas, ( Colossians 4:10 and Acts 12:12 ) shows that he was the son of Mary, a pious woman of Jerusalem, at whose house the apostles and first Christians ( 1 Peter. 5:13 ) evangelist is supposed to have been converted by that apostle. Thus Mark was closely united with the followers of our Lord, if not himself one of the number. Mark wrote at Rome; some suppose that Peter dictated to him, though the general testimony is, that the apostle having preached at Rome, Mark, who was the apostle's companion, and had a clear understanding of what Peter delivered, was desired to commit the particulars to writing. And we may remark, that the great humility of Peter is very plain where any thing is said about himself. Scarcely an action or a work of Christ is mentioned, at which this apostle was not present, and the minuteness shows that the facts were related by an eye-witness. This Gospel records more of the miracles than of the discourses of our Lord, and though in many things it relates the same things as the Gospel according to St. Matthew, we may reap advantages from reviewing the same events, placed by each of the evangelists in that point of view which most affected his own mind.

The office of John the Baptist. (1-8) The baptism and temptation of Christ. (9-13) Christ preaches and calls disciples. (14-22) He casts out an unclean spirit. (23-28) He heals many diseased. (29-39) He heals a leper. (40-45)

Verses 1-8 Isaiah and Malachi each spake concerning the beginning of the gospel of Jesus Christ, in the ministry of John. From these prophets we may observe, that Christ, in his gospel, comes among us, bringing with him a treasure of grace, and a sceptre of government. Such is the corruption of the world, that there is great opposition to his progress. When God sent his Son into the world, he took care, and when he sends him into the heart, he takes care, to prepare his way before him. John thinks himself unworthy of the meanest office about Christ. The most eminent saints have always been the most humble. They feel their need of Christ's atoning blood and sanctifying Spirit, more than others. The great promise Christ makes in his gospel to those who have repented, and have had their sins forgiven them, is, they shall be baptized with the Holy Ghost; shall be purified by his graces, and refreshed by his comforts. We use the ordinances, word, and sacraments without profit and comfort, for the most part, because we have not of that Divine light within us; and we have it not because we ask it not; for we have his word that cannot fail, that our heavenly Father will give this light, his Holy Spirit, to those that ask it.

Verses 9-13 Christ's baptism was his first public appearance, after he had long lived unknown. How much hidden worth is there, which in this world is not known! But sooner or later it shall be known, as Christ was. He took upon himself the likeness of sinful flesh; and thus, for our sakes, he sanctified himself, that we also might be sanctified, and be baptized with him, ( John 17:19 ) . See how honourably God owned him, when he submitted to John's baptism. He saw the Spirit descending upon him like a dove. We may see heaven opened to us, when we perceive the Spirit descending and working upon us. God's good work in us, is sure evidence of his good will towards us, and preparations for us. As to Christ's temptation, Mark notices his being in the wilderness and that he was with the wild beasts. It was an instance of his Father's care of him, which encouraged him the more that his Father would provide for him. Special protections are earnests of seasonable supplies. The serpent tempted the first Adam in the garden, the Second Adam in the wilderness; with different success indeed; and ever since he still tempts the children of both, in all places and conditions. Company and conversation have their temptations; and being alone, even in a wilderness, has its own also. No place or state exempts, no business, not lawful labouring, eating, or drinking, not even fasting and praying; often in these duties there are the most assaults, but in them is the sweetest victory. The ministration of the good angels is matter of great comfort in reference to the malignant designs of the evil angels; but much more does it comfort us, to have the indwelling of God the Holy Spirit in our hearts.

Verses 14-22 Jesus began to preach in Galilee, after that John was put in prison. If some be laid aside, others shall be raised up, to carry on the same work. Observe the great truths Christ preached. By repentance we give glory to our Creator whom we have offended; by faith we give glory to our Redeemer who came to save us from our sins. Christ has joined these two together, and let no man think to put them asunder. Christ puts honour upon those who, though mean in this world, are diligent in their business and kind to one another. Industry and unity are good and pleasant, and the Lord Jesus commands a blessing on them. Those whom Christ calls, must leave all to follow him; and by his grace he makes them willing to do so. Not that we must needs go out of the world, but we must sit loose to the world; forsake every thing that is against our duty to Christ, and that cannot be kept without hurt to our souls. Jesus strictly kept the sabbath day, by applying himself unto, and abounding in the sabbath work, in order to which the sabbath rest was appointed. There is much in the doctrine of Christ that is astonishing; and the more we hear it, the more cause we see to admire it.

Verses 23-28 The devil is an unclean spirit, because he has lost all the purity of his nature, because he acts in direct opposition to the Holy Spirit of God, and by his suggestions defiles the spirits of men. There are many in our assemblies who quietly attend under merely formal teachers; but if the Lord come with faithful ministers and holy doctrine, and by his convincing Spirit, they are ready to say, like this man, What have we to do with thee, Jesus of Nazareth! No disorder could enable a man to know Jesus to be the Holy One of God. He desires to have nothing to do with Jesus, for he despairs of being saved by him, and dreads being destroyed by him. See whose language those speak, that say to the Almighty, Depart from us. This unclean spirit hated and dreaded Christ, because he knew him to be a Holy One; for the carnal mind is enmity against God, especially against his holiness. When Christ by his grace delivers souls out of the hands of Satan, it is not without tumult in the soul; for that spiteful enemy will disquiet those whom he cannot destroy. This put all who saw it upon considering, What is this new doctrine? A work as great often is wrought now, yet men treat it with contempt and neglect. If this were not so, the conversion of a notorious wicked man to a sober, righteous, and godly life, by the preaching of a crucified Saviour, would cause many to ask, What doctrine is this?

Verses 29-39 Wherever Christ comes, he comes to do good. He cures, that we may minister to him, and to others who are his, and for his sake. Those kept from public ordinances by sickness or other real hinderances, may expect the Saviour's gracious presence; he will soothe their sorrows, and abate their pains. Observe how numerous the patients were. When others speed well with Christ, it should quicken us in seeking after him. Christ departed into a solitary place. Though he was in no danger of distraction, or of temptation to vain-glory, yet he retired. Those who have the most business in public, and of the best kind, must yet sometimes be alone with God.

Verses 40-45 We have here Christ's cleansing of a leper. It teaches us to apply to the Saviour with great humility, and with full submission to his will, saying, "Lord, if thou wilt," without any doubt of Christ's readiness to help the distressed. See also what to expect from Christ; that according to our faith it shall be to us. The poor leper said, If thou wilt. Christ readily wills favours to those who readily refer themselves to his will. Christ would have nothing done that looked like seeking praise of the people. But no reasons now exist why we should hesitate to spread the praises of Christ.

Chapter Summary

INTRODUCTION TO MARK

This is the title of the book, the subject of which is the Gospel; a joyful account of the ministry, miracles, actions, and sufferings of Christ: the writer of it was not one of the twelve apostles, but an evangelist; the same with John Mark, or John, whose surname was Mark: John was his Hebrew name, and Mark his Gentile name, Ac 12:12,25, and was Barnabas's sister's son, Col 4:10, his mother's name was Mary, Ac 12:12. The Apostle Peter calls him his son, 1Pe 5:13, if he is the same; and he is thought to have wrote his Gospel from him {a}, and by his order, and which was afterwards examined and approved by him {b} it is said to have been wrote originally in Latin, or in the Roman tongue: so say the Arabic and Persic versions at the beginning of it, and the Syriac version says the same at the end: but of this there is no evidence, any more, nor so much, as of Matthew's writing his Gospel in Hebrew. The old Latin copy of this, is a version from the Greek; it is most likely that it was originally written in Greek, as the rest of the New Testament.

{a} Papias apud Euseb. Hist. l. 3. c. 39. Tertull. adv. Marcion. l. 4. c. 5. {b} Hieron. Catalog. Script. Eccles. p. 91. sect. 18.

Mark 1 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.