7 En Joela en Zebadja, de zonen van Jeroham, van Gedor.