28 De zonen van Samuel nu waren dezen: zijn eerstgeborene was Vasni, daarna Abia.