25 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.