6 En Abraham zeide tot hem: Wacht u, dat gij mijn zoon niet weder daarheen brengt!