24 En hij zeide: Zijt gij mijn zoon Ezau zelf? En hij zeide: Ik ben het!