24 Ik zag de bergen aan, en ziet, zij beefden; en al de heuvelen schudden.